Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog

”Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med det pædagogiske personale.

Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter børns kommunikative og sproglige interaktioner med det pædagogiske personale. Det er ligeledes centralt, at det pædagogiske personale er bevidst om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for børnene, og at børnene guides til at indgå i fællesskaber med andre børn.”

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og sprog?

Vi sprogtester alle børn og bruger denne til hvad det enkelte barn skal øves i.

Ved højtlæsning bliver der sat fokus på og samtalet om enkelte ord i teksten, så deres ordforråd udvides. Vi har dialogisk læsning

Vi er bevidste om at være aktivt kommunikerende verbalt og non-verbalt.

Positiv tilgang fra voksne-fokus på det der virker.

Ex. Barn og voksen ude ved puslebordet. Barnet sidder på wc, der hænger billeder på væggen af øjne og næse, barnet spørg “ hvad er det?” Hvor den voksne spørger igen “ ja hvad er det?” Hvor der så opstår en dialog omkring kroppen. . Vi har også billeder i børnehøjde på stuen, så børnene kan gå i dialog med hinanden, så de netop får udviklet et ordforråd, samtidig med, at de får det visuelt ind og kan spejle sig i de andre.

Refleksion: Her ser jeg også børneperspektivet komme i spil, da man kan have billeder hængende, som børnene har valgt ud fra deres interesser. Men en anden vigtig betydning er, os voksne som skal agere som rollemodeller og er meget tydelige i vores kropssprog og vise engagement. Det er med til at børnene lærer hvordan de aflæser os og det kan de tage med videre i deres sociale relationer.

Sproglige rollemodeller, at vi som det pædagogiske personale tænker over hvordan vi snakker til børnene og hvordan vi voksne snakker til hinanden.

At vi støtter op om de sprogvanskeligheder der måtte være. Ex Nyt barn på stuen, som snakker et andet sprog. De andre børn, hvordan skal vi vise, at vi vil lege med hende når hun ikke forstår hvad vi siger? I kan gå hen og tage hende i hånden og vise hende hvad i gerne vil lege med.

I rundkreds snakker vi meget. Her deler vi rundkreds op så alle kan bidrage. Vi gør meget brug af at genfortælle. Så får børnene øvet at høre, huske og genfortælle.

Din tur, min tur. Turtagning. Når vi læser historier gør vi brug af dialogisk læsning hvor vi snakker om enkelte ord for at giver børnene en forståelse af sammenhæng samt udvikle deres ordforråd. Her reflektere vi som voksne over at det er ok at ting tager tid. Pyt med at vi ikke når sanglegen, for vi nåede at snakke med barnet/børnene.