Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog

Vi kommunikerer og udvikler sproget i fællesskab


Kommunikation og sprog er centralt for at danne relationer, indgå i fællesskaber og vedligeholde venskaber. At kunne spejle sig i andre børn på tværs af alder er væsentligt i sprogudviklingsprocessen. Sprog og kommunikation finder sted hele tiden, vi understøtter børnene i at udtrykke sig og i at kunne afkode andre - både verbalt og nonverbalt.
I Bolderslev Børnehus arbejder vi med sprog igennem hele dagen, og her er alle læringsrum i spil, om det er i garderoben ved af- og påklædning, på puslebordet, til samling, på legepladsen osv. Vi voksne er sproglige rollemodeller og skal være med til at gøre kommunikation betydningsfuld, og vise børnene at det giver mening at udtrykke sig både verbalt og nonverbalt.
Vores pædagogiske læringsmiljø skal være med til, at alle børn får mulighed for at opnå erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber. Børnene har brug for voksne der lytter, fortæller og sætter ord på handlinger.
F.eks. din tur, min tur = Turtagning. Når vi læser historier gør vi brug af dialogisk læsning, hvor vi snakker om enkelte ord for at giver børnene en forståelse/læring, samt udvikle deres ordforråd. Her oplever vi voksne, at det er ok at ting tager tid. Pyt med at vi ikke når sanglegen, for vi nåede at snakke med barnet/børnene og alle var aktive medspillere.
Vi sprogtester alle børn og bruger resultaterne til at styrke det enkelte barns behov for hjælp til at udvikle et alderssvarende sprog. Vi har et tæt samarbejde med PPR, både i form af talepædagogen og to sprogs konsulenten.
Eksempel på et sprogstimulerende miljø i vuggestuen.


En voksen læser sammen med en lille gruppe børn. Vi vægter små nære fællesskaber, hvor alle får lov til at udtrykke sig, høre og lære sproget.